آیا می توان یک npar حاوی چندین تیغه را روی یک C7000 راه اندازی کرد؟به BladeSystem – عمومی منتقل شد


منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/can-an-npar-containing-multiple-blades-be-setup-on-a-c7000/m-p/7199902#M16972