ابزار ثبت معامله را پیدا کنیدمن در پیدا کردن ابزار ثبت معامله مشکل دارم. کسی میتونه برای من لینک بفرسته؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/locate-deal-registration-tool/m-p/7199429#M11888