اخیراً به روز شده است و نمی توانید وارد شوید

با درود،

امروز آرایه خود را از 5.3 به 6.0 به روز کردم و توانستم بر اساس یک گروه AD وارد سیستم شوم اما اکنون دیگر آن ورود را تشخیص نمی دهد. ما آرایه زیرک دیگری داریم که آرایه ثانویه است، به همین ترتیب راه اندازی شده است، هنوز روی 5.2 است و من می توانم وارد سیستم شوم. راهنما، رمز عبور مدیریت را نمی دانم زیرا من کل این سیستم را به ارث برده ام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/recently-updated-and-can-t-log-in/m-p/7177312#M3105