استقرار فدراسیون جدید – نصب ESXI؟

سلام!

قرار است یک فدراسیون جدید با 4 گره در خوشه کشیده راه اندازی کنیم. تلاش برای تعیین اینکه: آیا باید ESXI سفارشی HPE را قبل از استقرار روی 4 گره نصب کنم؟ یا آیا این بخشی از استقرار و HPE است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/new-federation-deployment-esxi-install/m-p/7188339#M4081