اقدام به‌روزرسانی سخت‌افزار: «UPDATE_PRE_CHECK» برای میزبان FAILED» در HSM

من HPE OneView را مستقر کرده ام8.40.00 همراه با OneView برای vMware vCenter.
هاست ESXi نسخه 8.0 U1a – 21813344 را اجرا می کند، با این حال، وقتی سعی می کنم تصویر را با استفاده از SPP معمولی و نه سفارشی اصلاح کنم، این پیام را دریافت می کنم:

  • اقدام به‌روزرسانی سخت‌افزار: «UPDATE_PRE_CHECK» برای میزبان … در HSM «HPE OneView برای VMware vCenter» ناموفق بود.
  • اقدام به‌روزرسانی سخت‌افزار: «UPDATE_PRE_CHECK» برای میزبان ….

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hardware-update-action-update-pre-check-for-host-failed-on-hsm/m-p/7191353#M8241