اندازه پشته PTHREAD

سلام ،

من تنظیم کد اندازه دشمن را کمتر از PTHREAD_STACK_MIN و بزرگتر از PTHREAD_STACK_MIN نوشته ام، می خواهم بنویسم اگر اندازه پشته محلی ما برابر است با PTHREAD_STACK_MIN، اما اینجا گیر کرده بودم، لطفاً می توانید در مورد نحوه نوشتن منطق به من کمک کنید. برای آخرین شرط

s = pthread_attr_init(&attr);
if (s != 0) {
FYI(FYI_FATAL، “%s pthread_attr_init ناموفق %ld
“،__FUNCTION__,s);
}
if (StackSize < PTHREAD_STACK_MIN) {
FYI(FYI_INFORM، “اندازه پشته کمتر از PTHREAD_STACK_MIN، کدگذاری سخت به PTHREAD_STACK_MIN
” );
StackSize = PTHREAD_STACK_MIN.
} else if (StackSize > PTHREAD_STACK_MIN) {
s = pthread_attr_setstacksize(&attr، StackSize);
if (s != 0) {
FYI(FYI_FATAL، “%s pthread_attr_setstacksize شکست %ld
“، __FUNCTION__، s);
}
}
منبع: https://community.hpe.com/t5/languages-and-scripting/pthread-stack-size/m-p/7184549#M48525