با MSA 2040 قدیمی چه کنیم؟به نظر می رسد ارسال یک MSA 2040 با بارگذاری کامل به بازیافت ها یک ضایعات باشد و برای وزن کاغذ بسیار بزرگ است. با یک MSA 2040 قدیمی چه می کنید؟

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/what-to-do-with-an-old-msa-2040/m-p/7188694#M16507