برای روش های POST، PUT و PATCH، ارائه شده است "ارگ" پارامتر نادیده گرفته می شودمن می خواهم تنظیمات HP ILO را با استفاده از پایتون تغییر دهم که برای آن از redfish api استفاده می کنم. برای تغییر یک مقدار از روش put/post همانطور که در زیر می بینید استفاده می کنم.

body = {‘Oem’:{‘Hpe’:{‘Attribute’: {‘PowerAutoOn’: ‘PowerOn’}}}} redfishobj.put(“/redfish/v1/Systems/1”, body=body)

 

اما این دستور می دهد برای متدهای POST، PUT و PATCH، پارامتر “args” ارائه شده {body} نادیده گرفته می شود. اولش شک کردم ممکنه بدنی که رد میشم مشکلی داشته باشه ولی دوباره چک کردم درسته. آیا می توانید هر روشی را که من باید امتحان کنم اشاره یا پیشنهاد کنید؟

پیشاپیش از شما متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/for-post-put-and-patch-methods-the-provided-quot-args-quot/m-p/7176161#M22959