تنظیم مجدد کارخانه در سرور راه دور. آیا با 4.1.2 امکان پذیر است؟

آیا نمی توانم با استفاده از تصویر usb 4.1.2 از یک سرور در زیرشبکه محلی، بازنشانی کارخانه ای را از iLO انجام دهم؟ آیا باید از درایو usb با تصویر کوچک استفاده کنم؟ من سروری دارم که در یک سایت راه دور است و باید آن را ریست کنم. چگونه می توانم بدون نیاز به ارسال درایو USB به سایت این کار را انجام دهم؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/factory-reset-on-remote-server-is-it-possible-with-4-1-2/m-p/7188090#M4069