جستجو برای صفحات داده Backplanes/Carrier برای DL385 GEN11

من به دیتاشیت برای DL385 GEN11 و build in carrier/backplane (کدام مدل برای مدل پایه P55080-B21 استفاده می شود؟) نیاز دارم. من نتوانستم هیچ سندی پیدا کنم که توضیح دهد چگونه انواع حامل ها به کنترلرهای حمله متصل می شوند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/serching-for-backplanes-carrier-datasheets-for-dl385-gen11/m-p/7187552#M181439