خرابی پیش‌بینی‌کننده – تعویض داغ Proliant Ml350 Gen 10 Drive

ما یک سرور درایو شبکه داریم که دارای آرایه RAID 5 است. یکی از درایوها PREDICTIVEFAIL را در iLO نشان می دهد.

 

من در مورد اینکه درایو از کار بیفتد، به این فکر نمی کنم که چه کاری باید انجام دهم و به این فکر می کردم که چگونه می توانم در صورت امکان درایو را عوض کنم و با چه چیزی روبرو خواهم شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/predictive-failure-hot-swapping-proliant-ml350-gen-10-drive/m-p/7188650#M181604