درایورهای گمشده برای ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2

درایورهای دستگاه فالوینگ با شناسه سخت PCIVEN_8086&DEV_43E4&CC_0780 را از دست داده ام.

هیچ جا نمی توانم آنها را پیدا کنم، جستجوی Drivers and Software به suppoprt.hpe.com هیچ نتیجه ای نداشت.
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/missing-drivers-for-proliant-microserver-gen10-plus-v2/m-p/7189322#M15146