ذخیره سازی فرم دیسک فیزیکی را برای همیشه حذف کنید

سلام تیم

من از 3par 8200 استفاده می کنم و می خواهم یک دیسک فیزیکی را حذف کنم، برای هدف دیگری باید حذف شود اما دیسک تحت CPG است، آیا امکان از دست دادن اطلاعات وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/permanently-remove-a-physical-disk-form-storage/m-p/7191344#M8683