سرور تک جلدی به ویندوز تکتلاش برای اتصال یک حجم واحد به یک سرور ویندوز. من آن را تماماً از طریق مدیر اتصال دریافت می کنم، اما هرگز آن را در مدیریت دیسک روشن نمی بینم. آیا Hypre-v/failover برای چسباندن یک ولوم لازم است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/single-volume-to-single-windows-server/m-p/7199412#M19114