سرور پرکار بر روی HP Dynamic Smart Array B120i گیر کرده است.

عکس 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-proliant-stuck-on-hp-dynamic-smart-array-b120i/m-p/7189116#M181695