سوال حافظه HPE

سلام من چند سرور Get 10 با رم 64G دارم.

قسمت # برای ماژول های حافظه P28217-B21 یا P03053-0A1 است.

به من می گویند که یکی از این ها HPE اصلی است و دیگری توسط سازنده ای به نام AddOn. با این حال، توضیحات مربوط به P03053-0A1 (حافظه AddOn) به عنوان حافظه HPE واقعی نیز خوانده می شود.

من هرگز برای 3rd party memory نخواسته بودم.

اینجا چه خبر است؟ آیا هر دو HPE اصلی هستند یا وقتی AddOn می گویند که HPE اصلی هستند گمراه کننده است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-memory-question/m-p/7183518#M1243