مثال

نمونه ای (مانند مشکلی که باید حل شود) که برای نشان دادن یک قاعده یا حکم یا عمل به عنوان تمرینی در اجرای یک قانون است. مثال ها به شما کمک می کنند تا مفاهیم پیچیده را حتی در مقررات روشن کنید. آنها یک راه ایده آل برای کمک به خوانندگان شما هستند. در زبان انگلیسی گفتاری، زمانی که شما در مورد چیزی توضیح می‌خواهید، مردم اغلب با مثال زدن به شما پاسخ می‌دهند. مثال های خوب می توانند جایگزین توضیحات طولانی شوند.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/example/m-p/7190134#M18693