مشکل بوت 3par 20800 Node-1

هم تیمی عزیز

 

هنگام تلاش برای بالا بردن Node-1 با خطای زیر مواجه می شوم.

 

مرحله 9: نوشتن/خواندن/تراز کردن دروازه
PHY reg 0x0010 به عنوان 0x06bb خوانده می شود
محدوده نامعتبر از مقادیر Trained RCAS_LAT، آموزش مجدد…
محدوده نامعتبر از مقادیر Trained RCAS_LAT، آموزش مجدد…
محدوده نامعتبر از مقادیر Trained RCAS_LAT، آموزش مجدد…
محدوده نامعتبر از مقادیر Trained RCAS_LAT، آموزش مجدد…
محدوده نامعتبر از مقادیر Trained RCAS_LAT، آموزش مجدد…
محدوده نامعتبر از مقادیر Trained RCAS_LAT
*** خطا: شکست آموزش HW Auto Read Gate!
RCAS_LAT آموزش دیده: حداقل = 0x1f حداکثر = 0x1f خارج از محدوده.

CMA0 Ch 0 تراز کردن انجام نشد!
مرحله 9: نوشتن/خواندن/تراز کردن دروازه ناموفق بود، دوباره امتحان کنید…

*** خطای مهلک: کد 62، زیر کد 0x0 (33).
ناظر بوت FSBC غیرفعال شده است.

*** خطای مهلک: کد 62، زیر کد 0x0 (33).

*** خطای مهلک: کد 62، زیر کد 0x0 (33).

*** خطای مهلک: کد 62، زیر کد 0x0 (33).

*** خطای مهلک: کد 62، زیر کد 0x0 (33).
*** خطا: GPE[7]: خطای مرگبار MCH

خطا در دستگاه PCI 00.03.00 (IvyBridge #0 PCIe Root Port 3a):
پل کلاس PCI-PCI [0604]
نوار 0 32b مورد انتظار = 0000000000، خواندن = 0000000000
نوار 1 32b مورد انتظار = 0000000000، خواندن = 0000000000
نوار 2 [00110500]: اتوبوس Pri 00، Sec 05 – 11
نوار 3 [400000f0]: I/O Register Space هیچ
نوار 4 [bff09200]: Mem 32 Space 92000000 – بفففف
نوار 5 [00110001]: Mem 64 Space 40000000000 – 840001fffff
وضعیت PCI (0x06) [4010]: خطای سیستم علامت داده شده (SERR#)
وضعیت PCI ثانویه (0x1e) [4000]: دریافت خطای سیستم (SERR#)
RPERRSTS (0x17f) [55]: پیام های خطای مرگبار دریافت شده،
اولین مرگ غیر قابل اصلاح،
خطای کشنده یا غیرکشنده دریافت شده،
اولین خطای قابل اصلاح دریافت شد
RPERRSID (0x17c): 06500900
Fatal_src=6.a.0 Corr_src=9.0.0
XPGLBERRSTS (0x230) [05]: PCIe AER قابل اصلاح، PCIe AER Fatal

خطا در دستگاه PCI 05.00.00 (PEX8796 #0):
پل کلاس PCI-PCI [0604]
نوار 0 32b مورد انتظار = 0092000000، خواندن = 0092000000
نوار 1 32b مورد انتظار = 0000000000، خواندن = 0000000000
نوار 2 [00110605]: اتوبوس Pri 05، Sec 06 – 11
نوار 3 [400001f1]: I/O Register Space هیچ
نوار 4 [bff09300]: Mem 32 Space 93000000 – بفففف
نوار 5 [00110001]: Mem 64 Space 40000000000 – 840001fffff
وضعیت PCI (0x06) [4010]: خطای سیستم علامت داده شده (SERR#)
وضعیت PCI ثانویه (0x1e) [4000]: دریافت خطای سیستم (SERR#)

دستگاه PCI 08.00.00 (Harrier #0 LPC2):
کلاس دستگاه PCI [ff00]
نوار 0 32b مورد انتظار = 0094000000، خواندن = 0094000000
نوار 1 32b مورد انتظار = 00a0000000، خواندن = 00a0000000
نوار 2 64b مورد انتظار = 80000000000، خواندن = 80000000000
نوار 4 64b مورد انتظار = c4000000000، خواندن = c4000000000
H2 #0 MC0 وضعیت Int [00811000]: StatusOR LvlDone RdLvlGateErr

خطا در دستگاه PCI 09.00.00 (شیار PCI 0):
دستگاه به دسترسی به فضای پیکربندی PCI پاسخ نمی دهد

خطا در دستگاه PCI 06.0a.00 (PEX8796 #0 DS10):
پل کلاس PCI-PCI [0604]
نوار 0 32b مورد انتظار = 0000000000، خواندن = 0000000000
نوار 1 32b مورد انتظار = 0000000000، خواندن = 0000000000
نوار 2 [000a0a06]: اتوبوس Pri 06، Sec 0a – 0a
نوار 3 [000001f1]: I/O Register Space هیچ
نوار 4 [93309330]: Mem 32 Space 93300000 – 933ffffff
نوار 5 [0001fff1]: Mem 64 Space None
وضعیت PCI (0x06) [4010]: خطای سیستم علامت داده شده (SERR#)
UNCERRSTS (0xfb8) [00000020]: سورپرایز لینک پایین
FERRPTR (0xfcc) [00a5]: سورپرایز لینک پایین

خطا در دستگاه PCI 0a.00.00 (شیار PCI 0):
دستگاه به دسترسی به فضای پیکربندی PCI پاسخ نمی دهد

دستگاه PCI 16.00.00 (Harrier #0 LPC0):
کلاس دستگاه PCI [ff00]
نوار 0 32b مورد انتظار = 0091800000، خواندن = 0091800000
نوار 2 64b مورد انتظار = c0000000000، خواندن = c0000000000
H2 #0 MC0 وضعیت Int [00811000]: StatusOR LvlDone RdLvlGateErr

خطا در دستگاه PCI 00.05.02 (IvyBridge #0 RAS):
ERPINST (0x8) [07]: خطا[0] پین، خطا[1] پین، خطا[2] سنجاق
GLOBAL غیر کشنده (0x1c0) [00001000]: پورت PCI Express 3a
GLOBAL مرگبار (0x1c4) [00001000]: پورت PCI Express 3a

دستگاه PCI 86.00.00 (Harrier #0 LPC1):
کلاس دستگاه PCI [ff00]
نوار 0 32b مورد انتظار = 00e0500000، خواندن = 00e0500000
نوار 2 64b مورد انتظار = 1c0000000000، خوانده شده = 1c0000000000
H2 #0 MC0 وضعیت Int [00811000]: StatusOR LvlDone RdLvlGateErr


کارت در اسلات PCI 0 در این خرابی نقش دارد.

اسلات های موجود: 0 1 2 3 4 5 6 7
در بوت: xxxxxxx
فعلی: xxxxxxx

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/3par-20800-node-1-boot-issue/m-p/7187623#M739