من می خواهم تاریخ پایان عمر سوئیچ را بدانم.

آیا می توانید در مورد تاریخ پایان زندگی موارد زیر به من بگویید؟

سوئیچ HPE Aruba با مدیریت 2530-8G-PoE+ [J9774A]

سوئیچ J9981A HPE 1820 48G

سوئیچ J9980A HPE 1820 24G

سوئیچ HPE OfficeConnect 1820 8G [J9979A]

سوئیچ HPE 1620 24G JG913A

سوئیچ HPE 1420 16G JH016A

سوئیچ HPE 1420 8G JH329A

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/i-d-like-to-know-end-of-life-date-of-switch/m-p/7189530#M181773