نسخه فریمور بایوس و ILO از HPSA!؟این،،
آیا با اجرای دستور در HPSA میتوانیم نسخه فریمور بایوس و ILO را برای ویندوز دریافت کنیم؟؟؟
اون دستورات چیه؟؟

من دستور cmd را اجرا کردم
‘wmic bios get biosversion’ همچنین فرمان powershell ‘Get-WmiObject win32_bios’ خروجی مورد انتظار را دریافت نکرد.
کسی میتونه در این مورد پیشنهاد/ کمک کنه؟؟؟


پیشاپیش ممنون


منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/BIOS-and-ILO-firmware-version-from-HPSA/m-p/7174162#M179071