پاسخ: آبشار سان سوتیچ

1. خیر

2. متفاوت بر اساس نوع سوئیچ، به نکات انتشار FOC 9.1 مراجعه کنید:

اغلب:

FOS v8.2.x
ارتقاء غیر مخرب: ابتدا از FOS v8.2.x به FOS v9.0.x ارتقا دهید.

برای انتقال از FOS v8.2.2 یا از FOS v8.2.1c یا نسخه های قبلی به FOS v9.0.0x با استفاده از Web Tools، سوئیچ ها ابتدا باید به FOS v8.2.1d یا جدیدتر یا به FOS v8.2.2a یا جدیدتر به عنوان یک مرحله اول، سپس به FOS v9.0.x یا بالاتر به عنوان مرحله نهایی.
توجه وب

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/san-swtich-cascade/m-p/7190117#M365