پاسخ: آیا کارت HBA Gen10 با Proliant DL380p Gen8 سازگار است؟

@Vinky_99

بابت پاسخ بسیار متشکرم.

آیا نمی توانیم نسل های ذخیره سازی را با محاسبات ترکیب کنیم:

Proliant Gen8 > HBA Gen8 (660087-001) > SAS > کنترلرهای HPE MSA 2060 w/ SAS
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/is-hba-gen10-card-backwards-compatible-on-proliant-dl380p-gen8/m-p/7185888#M181182