پاسخ: آیا msa2060 flat san با hpe synergy پشتیبانی می‌شود که مستقیماً بدون سوئیچ سان متصل است.لیست سیستم های FlatSAN پشتیبانی شده در OneView و ماتریس پشتیبانی Synergy مستند شده است و همچنین در SPOCK موجود است. متأسفانه، هیچ یک از سیستم های ذخیره سازی MSA با OneView پشتیبانی نمی شوند، صرف نظر از اینکه FlatSAN یا خیر.


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/is-msa2060-flat-san-supported-with-hpe-synergy-directly/m-p/7199443#M1532