پاسخ: آیا UEFI در ML350p Gen 8 موجود است؟

این را ببینید پست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Is-UEFI-Available-on-a-ML350p-Gen-8/m-p/7172979#M178832