پاسخ: ابزارهای خط فرمان نرم افزار HPE StoreOpen مورد نیاز است

چرا از موضوعات دیگر کپی پیست می کنید

https://community.hpe.com/t5/Software-General/HPE-StoreOpen-software-command-line-tools-needed/mp/7164588#M380

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/Software-General/HPE-StoreOpen-software-command-line-tools-needed/m-p/7171075#M481