پاسخ: اتصال مجازی – دستور دریافت S/N GBIC/SFP و مدل‌ها

منم همین مشکل رو دارم.

من باید شماره سریال sfp tranceiver mudule را ببینم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-virtual-connect/virtual-connect-command-to-get-gbics-sfps-s-n-and-models/m-p/7188697#M5288