پاسخ: ارتقاء ظرفیت خوشه کشیده


واقعا قدردانی خواهد شد. با تشکر


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/upgrade-capacity-of-stretched-cluster/m-p/7184067#M3937