پاسخ: ارتقای سادگی فقط ذخیره‌گاه‌های داده تک‌مثنی در دسترس هستند

سلام @steez، من وقتی ovc 4.0.0 را به 4.1.2 ارتقا می دهم همین مشکل را دارم و راه حل این مشکل چیست؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-upgrade-only-single-replica-datastores-are-available/m-p/7183525#M3908