پاسخ: از کجا بایوس را برای HP Proliant Microserver N40L دانلود کنیممنبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/where-to-download-bios-for-hp-proliant-microserver-n40l/m-p/7186007#M23010