پاسخ: افزودن رم به DL380 Gen 10

AFAIK، ابزار پیکربندی حافظه دیگر در دسترس نیست. من حدس می زنم این پیوند بینش هایی را به شما می دهد:
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/adding-ram-to-dl380-gen-10/m-p/7189617#M181788