پاسخ: اقدام به‌روزرسانی سخت‌افزار: ‘UPDATE_PRE_CHECK’ برای میزبان FAILED’ در HSM

بعد از چند بار راه اندازی مجدد کار کرد، هنوز هم کمی عجیب بود. من می بینم که چگونه به نظر می رسد که SPP بعدی زنده می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hardware-update-action-update-pre-check-for-host-failed-on-hsm/m-p/7191472#M8247