پاسخ: امتحانات گواهینامه

من نمی توانم برای آزمون زیر etner یا پرداخت کنم:HPE0-V14

لطفا در تکمیل و شرکت در آزمون آنلاین به من کمک کنید زیرا مرکزی در ترکیه وجود ندارد
منبع: https://community.hpe.com/t5/my-learning-certification/certification-exams/m-p/7177340#M1571