پاسخ: بازنشانی کنسول رمز عبور غیرفعال

لطفاً به من کمک کنید تا کاربران 3paradm یا کنسول بتوانند فضای ذخیره سازی 3par8200 من را مدیریت کنند
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/reset-defult-password-console/m-p/7188884#M8577