پاسخ: برای جمع آوری رویدادهای تعمیر نشده در ILO5 IML به یک اسکریپت powershell نیاز داریدسلام


می توانید این اطلاعات را از ابزار RESTApi بازیابی کنید. من از پستچی استفاده کردم و از روش های زیر استفاده کردم.


 روش دریافت کنید.


IP>/redfish/v1/Systems/1/LogServices/IML/Entries؟$filter=Oem.Hpe.Severity eq ‘Critical’


 می توانید از فیلترهای Severity مانند Critical، Repaired، Caution، Informational استفاده کنید.


 


آیا این فرمان powershell پیام های مهم را در یک فایل پس از اجرا بازیابی می کند؟


 


Get-HPEiLOIML $con | تبدیل به جیسون | Out-File -FilePath “\.json” | Where-Object -Property Severity -EQ Critical


 


$con شی تنظیم شده برای ILO سرور است.


 


ایجاد ارتباط با ILO


 


$con = Connect-HPEiLO -IP -نام کاربری <نام کاربری ILO> -رمز عبور <گذرواژه ILO> -DisableCertificateAuthentication


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/need-a-powershell-script-to-collect-unrepaired-events-in-ilo5/m-p/7187330#M18510