پاسخ: برنامه ریزی ظرفیت MSA 2060

 
آیا هر دو گروه دیسک را در یک استخر ایجاد کردید؟
هیچ خطری در ایجاد گروه‌های دیسک ۲ برابری وجود ندارد، اما تمام مزایای MSA-DP+ را از دست می‌دهید.
– گروه دیسک تک
– گسترش تدریجی
– بازسازی سریعتر
– همیشه در توان 2 – بهره مندی برای عملکرد WRITE متوالی
– ساخته شده در ظرفیت اضافی / بدون درایو بیکار

پیکربندی که انتخاب کردید روش سنتی با استفاده از RAID6 با 10 درایو است که از توصیه Power of 2 پیروی می کند. این توصیه قبل از در دسترس بودن سطح حمله MSA-DP+ بود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2060-capacity-planning/m-p/7174506#M15860