پاسخ: به‌روزرسانی‌های امنیتی جدید Exchange Server موجود است

سلام @mhardi01


سپاس از شما برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات!
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/new-exchange-server-security-updates-available/m-p/7181089#M14635