پاسخ: بوت بسیار کند در رسانه مجازی نصب شده ISO

همین مشکل را به جای HTML5 از کنترل از راه دور جاوا استفاده کرد و بسیار سریعتر است

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/very-slow-boot-on-iso-mounted-virtual-media/m-p/7179750#M23013