پاسخ: بینش های جدید، شخصی سازی فضای کاری، عیب یابی هدایت شده و موارد دیگر را تجربه کنید

در مورد مشکلات HPESC با چه کسی می توانم صحبت کنم؟ من سعی کردم به یک مشتری دستورالعمل هایی را در مورد نحوه اضافه کردن قراردادهای خود به حساب خود ارائه دهم و صفحه او این فرصت را به او نمی دهد که مالکیت Multi vs Single را انتخاب کند. وقتی وارد حساب خود می شوم تا او را از طریق آن راهنمایی کنم، همچنان آن گزینه را می بینم.

 

من نمی توانم هیچ پیوند HPESC یا پشتیبانی سایت را پیدا کنم و هیچ گروهی را در Slack پیدا نمی کنم. به عنوان ASM، مشتری می خواهد که من نیز دسترسی داشته باشم. در گذشته ما همیشه این کار را به این صورت انجام می دادیم………چرا این تغییر و چگونه او می بیند که در هنگام اضافه کردن قراردادها چیزی متفاوت از من است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/experience-new-insights-workspace-personalization-guided/m-p/7179747#M11650