پاسخ: تقویت کننده iLO به دلیل SMTP EHLO ایمیل ارسال نمی کند

سلام به همه

 

کسی راهنمایی دارد که چگونه باید در اینجا ادامه داد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/ilo-amplifier-fails-to-send-e-mails-due-to-smtp-ehlo/m-p/7182319#M9637