پاسخ: حداکثر تعداد 75000 هشدار رسیده است

من درک می کنم که این صرفاً اطلاعاتی است. به هر حال برای بی صدا کردن این هشدار خاص؟

 

با تشکر،

جف اس.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/the-maximum-number-of-75000-alerts-has-been-reached/m-p/7189127#M8182