پاسخ: خرابی اتصال ایمن ILO 5 AlertMain

آیا راهی برای ثبت جزئیات بیشتر (Verbose) وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilo-5-alertmain-secure-connection-failure/m-p/7174617#M179203