پاسخ: خطاهای بوت DL380 Gen 10

سرور از حافظه جدیدی که ما خریدیم خوشش نیامد.

[cid:image001.jpg@01D9BBF2.A4771E50]


منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/dl380-gen-10-boot-errors/m-p/7192567#M18836