پاسخ: خطای اتصال HPiLOCmdlet iLO

سلام،

cmdlet فقط برای iLO 3 و بالاتر است.
می توانید به این پست ها مراجعه کنید.
https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/API-to-retrieve-iLo-2-logs/td-p/6375497
https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/ILO2-Version-Script-with-Powershell-and-API/td-p/6775029

https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_88c700ef267c4ded944447ffb1
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?cc=us&docId=emr_na-c02845761&lang=en-us

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/Server-Management-Remote-Server/HPiLOCmdlet-iLO-connection-error/m-p/7170822#M9446