پاسخ: خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، برد سیستم، AUX/EF اصلی

من قرارداد/گارانتی با HP ندارم و بنابراین نمی توانم SPP را دانلود کنم. آیا راه دیگری برای ارتقاء بالقوه PSU به 1.10 می شناسید تا بتوانم از کارت تسلا که دریافت کردم استفاده کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-critical-fault-service-information-power-on-fault-system/m-p/7187517#M181432