پاسخ: خطای به‌روزرسانی Firmware HPE DL380 Gen10 Eth 10Gb 2p 535FLR-Tبا تشکر.
البته قبلاً آن را بررسی کردیم.
ما در نسخه 218 هستیم.

من یک تماس پشتیبانی باز کردم زیرا فکر می کنم مشکلی در کارت وجود دارد.
سایر سرورهای 1:1 یکسان، سیستم عامل را بدون مشکل می پذیرند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/firmwareupdate-error-hpe-dl380-gen10-eth-10gb-2p-535flr-t/m-p/7199551#M183907