پاسخ: خطای دانلود فایل regex-0.12

> من سعی کردم “regex-0.12” را از صفحه اصلی شما دانلود کنم، […]

آن “تو” کیست؟ hpux.connect.org.uk توسط HPE اجرا نمی شود.

> وقتی روی اولین لینک کلیک کردم (64 بیت Itanium2، Gzipped Binary Depot)
> با خطای دانلود مواجه شدم.

چه نوع “خطای دانلود”؟ من با لینک HTTP مشکلی نداشتم
آنجا:

     
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/regex-0-12-file-download-error/m-p/7189645#M948467