پاسخ: خطای درایو سری MSL G3نوار تمیز کردن را می توان 50 برابر استفاده کرد، شاید دیگر قابل استفاده نباشد.

می توانید LT&T را نصب کرده و Drive Diagnostics را اجرا کنید.

جزئیات نرم افزار – کتابخانه HPE و ابزار نوار | پشتیبانی HPE

کالی

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/msl-g3-series-drive-error/m-p/7199335#M57774