پاسخ: خطای SSADUESXI هنگام تلاش برای ایجاد گزارش ADU

همانطور که در ابتدای موضوع گفته شد، این مشتری ESX 7.0 را اجرا می کند

دستورالعمل های قدیمی در حال حاضر معتبر نیستند. در اینجا پست کردن آنچه تا کنون یافته ایم (مستند نیست)

نسخه های اخیر برخی از نام ها و مسیرها را تغییر داده اند:

 

C:Program FilesSmart Storage Administratorssaducliin

C:Program Files (x86)VMwareesxcli

نام ssaduesxi.exe است

به –file= نیاز دارد

به مقداری در –thumbprint=THUMBPRINT نیاز دارد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ssaduesxi-error-when-attempting-to-create-adu-report/m-p/7182831#M180662