پاسخ: خطا در آرایه Nimbleسلام

آرایه در یک سایت تاریک است که می توانم آن را ارتقا دهم

اما ابتدا کنترلر را بیرون می آورم

و آن را ببینید.

از کمک شما متشکرم

با احترام

giladzzz
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/error-on-nimble-array/m-p/7199632#M863