پاسخ: خطا: "مشکل در دستکاری EV" و وضعیت: 51


همیشه می‌توانید از نمایه‌های اصلی خود یک الگوی نمایه ایجاد کنید یا یک الگوی موجود را کپی کنید. سپس نوع سخت افزار سرور را در آنجا تغییر دهید تا پروفایل های سرور ایجاد کنید.


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/error-quot-problem-manipulating-ev-quot-and-status-51/m-p/7184895#M8017